Cel fundacji

pomoc w wypadkach losowych osobom wyrwanym z równowagi życiowej przede wszystkim dzieciom. Danie  potrzebującym nadziei w życiu na lepsze jutro. Wsparcie głównie działalności na rzecz dzieci potrzebujących, dania równych szans na drodze do rozwoju intelektualnego, zawodowego, społecznego i kulturalnego. Celem statutowym Fundacji jest : ochrona zdrowia, rozwoju i ratowania życia dzieci, działalność na rzecz dzieci i osób chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących wszelkiego rodzaju pomocy, wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz  charytatywnym,udzielanie pomocy rodzicom i ich dzieciom oraz osobom cierpiącym w przypadku chorób zagrażających ich życiu a znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej,wspieranie zakładów opieki zdrowotnej dla dzieci, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rehabilitacyjnych ,organizacja lub wspieranie przedsięwzięć mających na celu badania profilaktyczne i leczenie dzieci, w tym zabiegi chirurgiczne i rehabilitacyjne.Działalność edukacyjna dotycząca uzależnień  zażywania przez dzieci i młiodzieź dopalaczy i innych używek  ,spożywania alkoholu  ,stosowania ryzykownych zachowań wśród młodzieży ( cyberzagrożenia) prowadzących do dysfunkcji .(realizacja celów statutowych Fundacji w zakładce STATUT FUNDACJI)