Statut

TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI „ŚWIATEŁKO W TUNELU ”

na dzień 26.07.2017 rok

STATUT FUNDACJI

RENATY MATACZYŃSKIEJ, IZABELI EWY KWIATKOWSKIEJ

„ ŚWIATEŁKO W TUNELU „

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja Renaty Mataczyńskiej ,Izabeli Ewy Kwiatkowskiej ŚWIATEŁKO W TUNELU zwana  w dalszej części  statutu „Fundacją”, ustanowiona została przez Renatę Mataczyńską oraz Izabelę Ewę Kwiatkowską  zwanymi dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 25.10.2012 roku sporządzonym przed notariuszem Agnieszką Zielińską-Richter   w  Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, za Repertorium A nr 11716/2012 . Fundacja działa  na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U.nr 46 z 1991 r,poz.203 , z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

1.Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Poznań.

2.Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§4

Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§5

Ministrem właściwym do nadzoru ze względu na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§6

1.Fundacja może używać nazwy w skrócie ”Fundacja Światełko w tunelu”.

2.Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd

3.Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd.

4.Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać certyfikaty, ordery, odznaki medale i inne odznaczenia oraz przyznawać je z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację.

Rozdział II

$ 7

Cele i zasady działania Fundacji:

1.Celem Fundacji jest:

a)Ochrona zdrowia, rozwoju i ratowania życia dzieci;

b)Działalność na rzecz dzieci i osób chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących  wszelkiego rodzaju pomocy;

c)Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz  charytatywnym;

d)Udzielanie pomocy rodzicom i ich dzieciom oraz osobom cierpiącym w przypadku chorób zagrażających ich życiu a znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej ;

e)Wspieranie zakładów opieki zdrowotnej dla dzieci, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rehabilitacyjnych;

f)Organizacja lub wspieranie przedsięwzięć mających na celu badania profilaktyczne i leczenie dzieci, w tym zabiegi chirurgiczne i rehabilitacyjne;

g)Działalność z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom – alkoholowym ,narkotykowym, zagrożeniom w cyberprzestrzeni;

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

3.Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Cały dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych.

§8

Fundacja realizuje cele statutowe  w szczególności poprzez :

 1.Świadczenie  bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej ,rzeczowej i organizacyjnej na rzecz dzieci chorych ,niepełnosprawnych ,ubogich oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym;

2.Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej ,rzeczowej i organizacyjnej , w tym tworzenie warunków do jej rozwoju , na rzecz podmiotów (osób fizycznych ,prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej) prowadzących, wspomagających lub organizujących działalność w zakresie ochrony zdrowia dzieci, pomocy dzieciom chorym , niepełnosprawnym, ubogim ;

3.Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji , opieki i wychowania dzieci i młodzieży,

4.Organizacja, dofinansowywanie oraz wspieranie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy ,połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzaleznień, a także na leczenie i rehabilitację w kraju i za granicą;

5.Upowszechnianie wiedzy o przyczynach chrób dziecięcych i dziecięcej niepełnosprawności  zwłaszcza tych, które są spowodowane zmianami społecznymi i cywilizacyjnymi;

6.Finansowanie nagród i stypendiów dla dzieci chorych i niepełnosprawnych a szczególnie uzdolnionych;

7.Organizacja ,wspieranie i dofinansowywanie krajowych ,zagranicznych i międzynarodowych inicjatyw charytatywnych, artystycznych w tym wernisaży ,wystaw i koncertów, jak również szkoleń ,prelekcji ,sympozjów  i konferencji naukowych, publikacji i wydawnictw a także imprez o charakterze sportowym;

8.Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi nie wykluczając organizacji międzynarodowych w zakresie objętym celami Fundacji;

9. Promocję i organizację akcji mających na celu uzyskanie dochodów na rzecz Fundacji;

10.Organizowanie i prowadzenie programów i konferencji propagujących cele Fundacji oraz informowanie o nich w środkach masowego przekazu-radio, telewizja, prasa i portale internetowe;

§9

Dla osiągnięcia celów Fundacja  może  współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

§10

O przedmiocie prowadzonej działalności gospodarczej decyduje uchwałą Zarząd Fundacji  ,który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.

§11

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w szczególności w zakresie;

1.działalność wydawnicza

2.działalność poligraficzna

3.reklama

4.doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

5.działalność związana z organizacją konferencji ,sympozjów, targów, wystaw, koncertów  przedstawień artystycznych, wydarzeń sportowych

6.pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

7.działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

8.handel hurtowy i detaliczny z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

§12

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska zezwolenia, koncesje lub upoważnienia, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

§13

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w  stosunku do działalności statutowej fundacji.

§14

Dochody osiągnięte z działalności, o której mowa w § 11 przeznaczone będą wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji i rozwój jej działalności gospodarczej

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§15

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski na który składają się środki finansowe w kwocie 2500zł ( słownie :dwa tysiące pięćset złotych), określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację.

§16

Na realizację celów Fundacji Fundatorzy przeznaczają kwotę 1000 zł  (słownie: tysiąc złotych ),zaś na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację  Fundatorzy przeznaczają dodatkowo  kwotę  1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych).

§17

Dochody Fundacji mogą pochodzić z :

a) darowizn , spadków , zapisów otrzymywanych zarówno z kraju ,jak i zagranicy

b) dotacji i subwencji osób prawnych, lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz innych przysporzeń majątkowych dokonanych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobow9ości prawnej.

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych,

d) dochodów z majątku Fundacji,

e) odsetek i depozytów bankowych,

f) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację

§18

1.Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych.

2.Fundacja może tworzyć fundusze w tym fundusze o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy, sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.

3. Dochody z dotacji , darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji , jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

4.Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§19

1.Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem oraganizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie , członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej ,pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia ,opieki lub kurateli ,zwanych dalej „osobami bliskimi”

2.Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji , członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich ,na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich ,w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3.Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji , członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4.Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji , członkowie Rady Fundacji lub pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie ,na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§20

O ile uchwała Rady Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

Rozdział IV

ORGANY FUNDACJI

§21

1.Organami Fundacji są :

a) Rada Fundacji

b) Rada Programowa Fundacji

c) Zarząd Fundacji

2.Członkowie Rady Fundacji i Rady Programowej Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.

3.Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznaniu i wysokości wynagrodzenia.

4.Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji, Rady Programowej Fundacji i Zarządu Fundacji.

RADA FUNDACJI

§22

1.Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji o uprawnieniach inicjatywnych.

2.Rada Fundacji składa się z 2(dwóch)do 5(pięciu) członków. Kadencja Rady Fundacji wynosi 3(trzy) lata. Osoba przystępująca do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji.

3.Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego  Rady Fundacji.

4.Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady powołuje swą decyzją Rada Fundacji w wyniku tajnego głosowania.Powołanie nowego członka jest możliwe jeżeli Fundatorzy nie zgłoszą sprzeciwu co do osoby kandydata.

5.W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjetej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

6.Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji na skutek, odwołania, albo śmierci  osoby pełniącej tę funkcję.

§23

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

a) sprawowanie nadzoru nad realizacją celów statutowych Fundacji

b) rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji, udzielanie Zarządowi absolutorium

c) ustalanie metod i kierunków działania Fundacji

d) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji

e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa zarządu zgodnie z procedurą wskazaną w niniejszym statucie,

f) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Fundacji oraz podpisywanie z nimi stosownych umów,

g) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,

h) wyrażanie opini w sprawach przedłożonych przez Zarząd w tym przede wszystkim warunków przyznawania pomocy przez Fundację oraz wymogów , jakim powinny odpowiadać sprawozdania sporzadzone przez podmioty korzystające z pomocy Fundacji

i) opiniowanie wniosków Fundatorów w przedmiocie połączenia z inną Fundacją

j) podejmowanie innych decyzji zastrzeżonych dla kompetencji niniejszego organu postanowieniami niniejszego Statutu.

RADA   PROGRAMOWA  FUNDACJI

§24

1.Rada Programowa Fundacji składa się z przynajmniej 10 osób. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Rada Fundacji ,przy czym powołanie Członka Rady Programowej  Fundacji może nastąpić, jeżeli Fundator nie zgłosi sprzeciwu co do osoby kandydata .Powołanie następuje na czas nieoznaczony.

2.Członkami Rady Programowej Fundacji mogą być osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych, które wspierają Fundację organizacyjnie ,merytorycznie bądź rzeczowo.

3.Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji wygasa w przypadku śmierci fizycznej ,ogłoszenia upadłości lub likwidacji osoby prawnej ,złożenia rezygnacji bądź odwołania.

4.Odwołanie Członka Rady Programowej Fundacji następuje w wyniku:

a.sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych

b.zaistnienia innych okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znacznym stopniu utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady Programowej Fundacji albo powoduja utratę zaufania w stosunku do danego Członka Rady Programowej Fundacji.

§25

Rada Programowa Fundacji jest organem opiniodawczo-doradczym Fundacji. Rada Programowa Fundacji propaguje cele, dla których realizacji Fundacji została utworzona.

W szczególności do kompetencji Rady Programowej Fundacji należy:

1.przedstawienie Radzie Fundacji opinii w przedmicie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji

2.proponowanie zmian w Statutcie Fundacji

3.ustanawianie nagród i wyróżnień, o których mowa w § 6 pkt 4 niniejszego Statutu

4.wskazywanie kandydatów osób (fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) którym Fundacja nadaje znak „ŚWIATEŁKO W TUNELU”,oraz nagrody i wyróżnienia ustanowione zgodnie z pkt. 3.

§26

1.Posiedzenia Rady Programowej Fundacji odbywają się w miarę potrzeby nie mniej jednak niż dwa razy w roku

2.Posiedzenie Rady Programowej Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy ,na wniosek 1/3 członków Rady Programowej Fundacji ,Prezesa Rady Fundacji bądź Fundatora

3.Rada Programowa Fundacji podejmuje decycję w formie uchwał.Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady Programowej Fundacji w przypadku równej ilości głosów przeważa głos prowadzącego obrady.

4.Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

 

 

§27

Członkowie Rady Fundacji i Rady Programowej Funadcji mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem

ZARZĄD FUNDACJI

§28

1.Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem składa się z 1 do 5 członków w tym Prezesa Zarządu  Fundacji. Funkcję Prezesa Zarządu i Wiceprezesa pełnią Fundatorzy lub Członek Zarządu wskazany przez Fundatora.

2.Z zastrzeżeniem  § 23 pkt e,  Członków  Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji spośród osób rekomendowanych przez Fundatorów

3.Członkostwo Fundatora w Zarządzie Fundacji wygasa jedynie w przypadku śmierci lub złożenie przez niego pisemnej rezygnacji.

4.Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku

a) złożenia rezygnacji

b) śmierci ,

c) odwołanie Członka Zarządu zgodnie z pkt.5 poniżej

5.Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku

a.choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funcji

b.niepełnienie obowiązków  członka przez okres dłuższy niż rok

c.nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu

d.istotnego naruszenia postanowień postanowień niniejszego Statutu

e.zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej

6.Rada Fundacji może powierzyć poszczególnym Członkom Zarządu określone obowiązki.Zakres i rodzaj obowiązków jaki może być powierzony poszczególnym Członkom Zarządu określa Regulamin pracy Zarządu zatwierdzony przez Radę Fundacji

§29

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zenątrz. Zarząd zajmuje się wszelkimi sprawami niezastrzeżonymi do kompetencji pozostałych organów Fundacji a w szczególności.

1.może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania

2.realizuje cele statutowe

3.sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji

4.zatrudnia pracowników i ustala wysokości ich wynagrodzenia

5.powołuje i odwołuje dyrektorów oddziałów

6.sporządza roczne plany pracy i budżetu Fundacji oraz sprawozdania z ich realizacji

7.Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdania z działalności Fundacji

8.decyduje  o każdorazowym przyjęciu subwencji ,darowizn ,zapisu lub spadku

9.reprezentowanie Fundacji na zewnątrz

§30

1.Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy .

2.Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes ,przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną , a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem

3.O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu

4.Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów w obecności połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu ,jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

VI

Sposób reprezentacji

§31

1.Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

§32

Decyzję  w sprawie :

  1. zmian Statutu w tym również zmian celów Fundacji
  2. połączenia Fundacji z inną Fundacją
  3. likwidacja Fundacji

podejmują Fundatorzy, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji .

§33

1.W razie likwidacji Fundacji  funkcję  Likwidatora pełni Prezes Fundacji bądź inna osoba wyznaczona przez Radę Fundacji.

2.Środki finansowe pozostałe  po likwidacji ,likwidator lub likwidatorzy przekażą innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie.